Fábián Borbála

BAJÁN ÉLŐ NEMESEK A 20. SZÁZAD ELEJÉN

FÁBIÁN BORBÁLA
BAJÁN ÉLŐ NEMESEK A 20. SZÁZAD ELEJÉN


A bajai nemes családokról az utolsó összeírás 1841-ben készült, amikor a Bács-Bodrog vármegyében élő nemes családokat szedték lajstromba. Ezt Dudás Gyula a Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat egyik 1896-os évkönyvében tette közzé.(1) A Rapcsányi-féle monográfiában újra kiadták a bajai nemesek 1841-es listáját – pontos évszám megjelölése nélkül – mint az 1848 előtt a városban élt nemesi családok lajstromát.(2) Ez az utolsó elérhető nemesi összeírás. Ebben nem szerepel az összes városban élő nemes, valamint az összeírás időpontja miatt is egy átmeneti helyzetet tükröz, hiszen a bajai nagy tűzvészt(3) követő évben készült.
——A Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat a millenniumra megjelentette a vármegye monográfiáját. A második kötet végére került a vármegye nemesi családjait 1526-tól 1848-ig felsoroló fejezet, ahol korszakokra osztva közölték, hogy kik kérték nemességük kihirdetését a vármegyétől.(4)
——A Borovszky Samu-féle Magyarország vármegyéi és városai monográfiasorozat Bács-Bodrog vármegyét bemutató második kötetének a végén olvashatunk a vármegyében lakó nemes családokról.(5) Ennek elkészültével kapcsolatban egy érdekes adalékot találtam a bajai levéltár iratai között.
——Virter Ferenc, az Országos Monográfia Bizottság igazgatója 1909. március 10-én levelet írt Baja város polgármesterének, hogy küldje el a „városában élő nemes úri családokat”, „nehogy tévedésből egy is kimaradjon a monográfiából.(6)

A következő listát küldték el:

Bajai magyar nemes családok névjegyzéke

név

foglalkozás

törvényhatósági bizottság tagja

Alföldy Béla

orvos, kisbirtokos

(választott)

özv. Ambrozovics Béláné,
szül: Meszlényi Ilona

 

 

Ambrozovics Lajos

1906-tól Baja főispánja

 

Allaga Ottó

ügyvéd

virilis

Allaga István

 

 

Allaga Leó

 

 

Battka Géza

 

 

Boróczy(7) Ernő, csejtei

járási m. kir. állatorvos

 

dr. Boróczy Kálmán

ügyvéd

 

dr. Beczássy Gyula

kerületi orvos városi tiszti orvos,
máv ellenőrző főorvosa

ülési joggal bíró
tisztviselő

özv. pacséri
Császár Ferencné
szül: Radány Emma

 

 

hédervári Dely(8) Géza

fakereskedő, a bajai gázgyár
igazgatója

virilis

Dely Irnák

keresk. alkalmazott

 

dr. Dely István

ügyvéd

 

Dömötör Húgó

ny. kir. járásbíró

 

Greguss Aurél

városi főpénztárnok

ülési és szavazati
joggal bíró
tisztviselő

Greguss Angelina

háztulajdonos

 

dr. Hegedűs Aladár(9)

polgármester

ülési és szavazati
joggal bíró
tisztviselő

czabai Horváth István

 

 

özv. Horváth Jánosné

háztulajdonos

 

hórai Horánszky László

Kir. bir. végrehajtó

 

Horánszky Kálmán

szatócs, fűszer
és vegyeskereskedő

 

motesici Kerék Illés

városi tb. tanácsnok,
adóügyi számvevő, könyvelő

ülési és szavazati
joggal bíró
tisztviselő

Koller Dezső

alkapitány városi tanácsnok,
tb. rendőrfőkapitány

ülési joggal bíró
tisztviselő

Koller László

Bács-Bodrog vármegye volt
csendbiztosa, Baja városi
hivatalnoka (ny. díjnok)

 

dr. Koller Imre

ügyvéd

virilis

horti és rigyiczai
Kovács Antalka

 

 

? Kerekes László

gyógyszerész

 

Kolozsváry Sándor

ny. főszolgabíró

 

Kolozsváry Árpád

számtiszt

 

borsódi Latinovics Laura

 

 

Latinovics János

 

 

özv. Latinovics Lajosné,
szül: Baka Rozália

háztulajdonos

 

özv. Latinovics Gyuláné

főszolgabíró özvegye

 

Latinovics István

 

 

özv. Milassin Zsigmondné
szül: Prasszer Ida)

Bácsmegye volt főszolgabírójának,
Baja főügyészének és ügyvédnek
az özvegye

 

Milassin Zakariás

 

 

özv. Natty Józsefné,
szül: Gaál Klotild

magánzó, háztulajdonos

 

pati Nagy Sándor

szénkereskedő?

 

bonyhádi özv.
Perczel Miklósné(10)
szül: borsódi Latinovics Izaura

 

 

Piúkovics Antal

 

 

dr. Pollermann Arthúr

orvos

 

Pollerman Bertalan

gyógyszerész

virilis

petői özv. Szutrély Lipótné,
szül: Scultéty Leopoldina

Bácsalmási főszolgabíró?

 

ifj. Szutrély Lipót

Bajai Takarékpénztár
vezérigazgatója, o. gy. képviselő

virilis

Szaday Gyula

nyug. m. kir. honvédszázados

 

pacséri Szucsics József

 

 

tomcsányi
Tomcsányi Sándor(11)

ügyvéd

választott

özv. Vargay Mihályné,
szül: bajsai Vojnits Matild

honvédszázados özvegye

 

bajsai Vojnits Dániel(12)

apátplébános

választott

Vojnics Domiczella

 

 

Vojnich Máté

főszolgabíró

 


A listát áttekintve, nemcsak neveket, hanem sok családot is kihagytak a monográfiából. A táblázatban félkövérrel emeltem ki azokat a neveket, illetve családneveket, melyek szerepelnek a monográfiában. A 31 családból csak 14 került bele a monográfiába. A listán szereplő családneveket összehasonlítottam az 1841-es lajstrommal, csak 12 egyező családnevet találtam. 1841-ben is a városban élt nemesi családok a következők voltak: Alföldy, Császár, Dömötör, Horváth, Koller, Kolozsváry, Latinovics, Milassin, Nagy, Pollermann, Vargay, Vojnits. Az akkori összeírásban 83 családnév szerepelt, ebből csak 12 maradt 1909-re. Természetesen a 20. század elején is több nemesi származású élt Baján, de a szegényebb nemesek nem kerültek fel erre a listára. Az 54 családfőből 12 özvegyasszony és két nemes hölgy/hajadon volt. A feleségek sincsenek a listán. A város első két embere a főispán és a polgármester is nemesi származású volt. A törvényhatósági bizottság 101 tagjából 4 városi tisztviselő – a polgármesteren kívül még hárman – szavazati joggal, ketten csak ülési joggal szintén a „nemes úri családok” közül került ki. 38 választott és ugyanennyi virilis tagja is volt a törvényhatósági bizottságnak. Közülük nemes 5 virilis és három választott bizottsági tag volt. Az állami alkalmazottak között is voltak nemesek: járásbírói, végrehajtói, főszolgabírói pozíciót töltöttek be.
——A listán több olyan név található, akik pár évvel később már nem éltek a városban, vagy néhány évvel korábban még nem.


Jegyzetek

(1)  DUDÁS Gyula: A bácskai nemes családok összeírása1841-ből. In: A Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat évkönyve. Zombor, 1896. 150-153. o. Ezt a kötete a Bácsország 2012-ben reprintben megjelentetette (A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. IV. kötet, Szabadka, 2012.)
(2)  RAPCSÁNYI Jakab: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. Budapest, 1934. 126-129. o.
(3)  A tűzvészről bővebben: FÁBIÁN Borbála: A bajai „phőnix”. Egy kereskedőváros pusztulása és újjáéledése a reformkorban. In: Bácsország 2010/3. 64-70. o., valamint FÁBIÁN Borbála: A nagy bajai tűzvész emlékezete. In: Múltbanéző 1. sz. Internet: http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/ Tanulmanyok/fabo-01t-1.html (2014. szeptember 8.)
(4)  Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Szerk.: Dudás Gyula. Zombor, 1896.
(5)  REISZIG Ede: Bács-Bodrog vármegye nemes családai (a továbbiakban: REISZIG Ede [1909]). In: Bács-Bodrog vármegye II. Szerk.: Borovszky Samu. Budapest, [1909].
(6)  Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára IV. 1407. b Baja Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 7401/1909.
(7)  Boróczy Ernő telepedett le 1898-ban Nyitrából Bajára és fiai 1909-ben is városban éltek. Ernő 1914-ben halt meg 25 éves korában a Pesti Hazai Takarékpénztár képviselője volt. REISZIG Ede, [1909] 574. o.
(8)  A Dely család, holott a 19. század közepe óta Baján élt kimaradt a monográfiából. Dely Géza képviselte a millenniumi felvonuláson Baja várost a polgármesterrel dr. Hegedűs Aladárral együtt. Kimaradt Szluha Márton Bács-Bodrog vármegye nemes családjai című könyvéből is.
(9)  dr. Hegedűs Aladár 1892 és 1914 között volt Baja polgármestere, korábban főszámvevő volt.
(10)  Ifjú Bonyhádi Perczel Miklós özvegye. Férje Perczel Miklós (1812-1904) fogadott fia volt. Tóth Kálmán „szülőházában”, tehát abban a házban lakott, amit az emléktáblával 1884-ben megjelöltek.
(11)  Tomcsányí Sándor 1890-ban költözött Bajára. REISZIG Ede, [1909] 599. o.
(12)  Vojnits Dániel Baján született 1858-ban és 1935-ben itt halt meg, 1895 és 1918 között volt a belvárosi templom plébánosa.

 


 első oldal | előrébb    1     | hátrébb | kezdőlap
BKML ©  2010-2015